Sunday, January 10, 2016

                                                           Konferencja naukowa z cyklu

              "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" 

                                     KapitalizmNowa fala imperializmu...

                                              Czytelnicy Karola Marksa a świat współczesny
                                                           Pobierowo 5-10 września 2016Współczesny etap globalnego kapitalizmu przynosi w zaskakującym tempie nowe zjawiska kryzysowe, które wbrew kabaretowym tezom o końcu historii wskazują raczej na przyśpieszenie niebezpiecznych procesów rozpadu kapitalistycznego świata. Jeszcze niedawno wydawało się , że monocentryczny świat amerykańskiej dominacji jest stabilny na dziesięciolecia. Jeszcze niedawno wydawało się, Unia Europejska będzie już zawsze ostoją stabilizacji i przedmiotem marzeń i westchnień wszystkich ludzi na świecie.A jej przykład powiedzie wszystkich ku coraz bardziej lepszemu światu liberalizmu i stabilizacji rozwoju w ramach światowego rynku.
Zmiany, które nadeszły są druzgocące i zaostrzyły sprzeczności późnego kapitalizmu stawiając cały świat wręcz na krawędzi wojny światowej. Dotyczą one różnych obszarów życia społecznego i róznych obszarów świata. Należą do nich niewątpliwie:
- decentralizacja układu sił politycznych, militarnych i gospodarczych, wyłonienie się wielu konkurencyjnych centrów i bloków gospodarczych, militarnych;
- rozprzestrzenienie się imperialistycznych wojen już na całe regiony świata jak Bliski Wschód, Afryka północna i środkowa, narastanie napięcia na Dalekim Wschodzie;
- niespotykane do tej pory co do rozmiarów fale migracyjne z państw i społeczeństw upadłych w rezultacie imperialistycznej eksploatacji i wojen, fale migracyjne przypominające swymi rozmiarami, a może i konsekwencjami, czasy Wędrówek Ludów;
- kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie, a jednocześnie bardzo szybki rozwój niektórych gospodarek i społeczeństw tradycyjnie zaliczanych do "trzecioświatowych";
- kryzys europejski, który prowadzi do ekonomicznej stagnacji, ale także do intensyfikacji wyzysku wewnątrz kapitalistycznych społeczeństw Zachodu i niezwykle dynamicznego wzrostu rozwarstwienia społecznego, wytworzenia swoistych "bliskich kolonii" na przedmieściach wielkich miast, w biedniejszych krajach Unii Europejskiej, u sąsiadów za płotem. Obserwujemy zmasowany atak na uzyskane historycznie prawa pracownicze, poziom życia, bezpieczeństwo socjalne i prawa emerytalne;
- panująca hegemonia ideologii liberalizmu coraz częściej wspomagana jest nacjonalizmem, rasizmem, klerykalizmem. Na szeroką skalę stosowana jest taktyka zarządzania chaosem i szokiem, kreowania permanentnego stanu wyjątkowego, stanu wojny z niewidzialnym wrogiem i łamania w tym kontekście prawa międzynarodowego, praw człowieka i obywatela - z bandycka napaścią państwa na państwo i masowym stosowanym tortur przez aparaty władzy państwowej włącznie;
- rosnąca fala wielobarwnego politycznego  oporu wobec szerzącego się w ten sposób barbarzyństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Partie Podemos czy Syriza, zwycięstwo lewicy w Portugalii, opór  i walka w przeróżnych formach walki o socjalizm, o inny możliwy świat  i rosnąca fala naukowej, teoretycznej, kulturowej , awangardowej krytyki  współczesnego kapitalistycznegoświata.

W tych warunkach czytelników Karola Marksa musi interesować wszystko, co w wielowymiarowej przestrzeni społecznej składa się na obserwowany proces, a co powinno stać się też przedmiotem badań socjologów, ekonomistów,  filozofów, kulturoznawców, teoretyków sztuki, politologów, pedagogów, historyków....

Do prezentacji referatów i wystąpień na tematy związane z przedstawionymi tu problemami, a pisane w duchu dociekliwych i poszukujących czytelników Karola Marksa, zapraszamy interdyscyplinarne grono pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Nasza konferencja Nowej Krytyki odbędzie się w tym roku jak zwykle w Pobierowie, tym razem w dniach 5-10 września.


                       Zgłoszenia i abstrakty proszę nadsyłać do 31 maja 2016 
Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w charakterze słuchacza, bez wystąpienia referatowego.
                  
                              na adres REDAKCJI  nowakrytyka[at]@whus.pl

Warunkiem rejestracji i przyjęcia zgłoszenia jest wpłata 250 PLN opłaty konferencyjnej  na KONTO:
Fundacja "Z naszej strony" 
 Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO 2016

Szczegółowy PROGRAM konferencji zostanie opublikowany do końca czerwca 2016

Podbijamy wszelkie delegacje.
 Wybrane referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat..


.

Monday, December 8, 2014

           Konferencja naukowa z cyklu "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" 
                                                           Pobierowo 2-7 września 2015    


       Róża Luksemburg i  socjalistyczna strategia dla Europy

                                            "Socjalizm albo barbarzyństwo!"                                       

                                                                                                           PROGRAM


 2 września / środa  /
- przyjazd  i zakwaterowanie od godziny 12.00

      godz.18.00  UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI / sala kominkowa /

3 września / czwartek /

      godz. 10.00 – 14.00
        prof. Zbigniew Wiktor (Uniwersytet Wrocławski)
Przydatność teorii Róży Luksemburg dla poznania współczesnego globalnego kapitalizmu
        Katarzyna Ciarcińska (Uniwersytet Szczeciński)
        Proletariacki feminizm Róży Luksemburg
        dr Ewa Kochan (Uniwersytet Szczeciński)
Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej
        dr Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski)
Wartość jako pochodna imperializmu. Róża Luksemburg i możliwy model antropologii ekonomicznej 
Paweł Szelegieniec ( Uniwersytet Jagielloński)
Kapitalizm monopolistyczny' jako paradygmat radykalnej ekonomii politycznej
        Jakub Nikodem (Uniwersytet Warszawski)
Socjalizm albo barbarzyństwo. Załamanie się ideologii neoliberalnej a powracające widmo faszyzmu

PRZERWA OBIADOWA

godz. 16.00 – 19.00
        Tymoteusz Kochan (Uniwersytet Szczeciński)
Polityczna reprodukcja kapitału
        Jakub Barszczewski (Uniwersytet Białostocki )
"Socjalizm XXI wieku - alternatywa czy utopia?"
        Kamil Piskała (Uniwersytet Łódzki)
Przeciwko hipotezie reformistycznej. Od Róży Luksemburg do Oskara Langego i Wandy Wasilewskiej
        Prof. Andrzej Wojtaszak
Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego 
Łukasz Moll ( Uniwersytet Śląski )
Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne'a Balibara”

PRZERWA

           godz. 20.00   prof. Jerzy Kochan - De non existentia dei… socjalizm a religia
                / Wokół książki Jerzego Kochana “De non existentia czyli o nieistnieniu
                 boga”, SCHOLAR, Warszawa 2015 /
                              

4 września / piątek /

       godz. 10.00 – 14.00
 prof. Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski)
      Szkoła frankfurcka a postmodernizm – przypadek pewnego nieporozumienia
  dr Bartosz Mika (Uniwersytet Gdański) 
     Thorstein Veblen a klasycy marksizmu 
prof. Zbigniew Galor (Uniwersytet Szczeciński)
    Lumpenkapitalizm jako efekt akumulacji kapitału i lumpenrozwoju – Między Różą Luksemburg  
    oraz Andre Gunderem Frankiem
 Borys Cymbrowski, Szymon Pytlik (Uniwersytet Opolski)     
      Socjologia historyczna avant la lettre. 
   "Rozwój przemysłu w Polsce" R. Luksemburg jako przyczynek do współczesnych badań w  zakresie  historycznie zorientowanych nauk społecznych
 Michał Sokolski ( Uniwersytet Szczeciński)
     Od Williama Morrisa do Edwarda Thompsona: kultura i rewolucja w brytyjskiej tradycji      marksistowskiej
Michał Siermiński (Uniwersytet Warszawski, Bez Dogmatu)
     "Solidarność" Leszka Kołakowskiego
PRZERWA OBIADOWA

      godz. 15.00 – 19.00
PANEL: 
Wymiary panowania i hegemonii w procesach transformacji ustrojowej
Magdalena Ozimek (Uniwersytet Opolski)  Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności, prof. Bohdan Kaczmarek (Uniwersytet Warszawski) Hegemonia polityczna. Współczesne zatosowania kategorii artykulacji interesów ustrojowych i tzw. interesów teoretycznych. Przykład transformacji ustrojowej realnego socjalizmu, prof. Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski) Pojęcie hegemonii. Ideologiczno-kulturowy wymiar hegemonii , prof. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski) Między hegemonią, ładem wielobiegunowym a global governance. Historyczne warianty koordynacji globalnego kapitalizmu,
  
PROJEKCJA
prof. Filip Pierzchalski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego- Bydgoszcz)
Wyobrażenia męskości w patriarchalnej kulturze hegemonii na przykładzie sztuki "One Minute"  / 40 min projekcja +  komentarz /

godz. 20.00    prof. Jan Kurowicki  Zerowość estetyczna i granice sztuki

 5 września / sobota/

godz. 10.00 – 13. 00  
WARSZTAT Wokół "Czarnej księgi polskich artystów"
 dr Mikołaj Iwański / Akademia Sztuki Szczecin/ , prof. Rafał Jakubowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wszechnica Inicjatywy Pracowniczej)

PRZERWA OBIADOWA

godz. 15:00-16:30
    dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
        Emancypacyjny potencjał sztuki (wykład i dyskusja)

godz. 17.00-19.00
         WERNISAŻ
      "Najmłodsza siostra" - Pani prof. Agata Zbylut Pracownia Działań Intermedialnych i Interaktywnych NAJMŁODSZA SIOSTRA – wystawa i prezentacja filmów Jagoda Dukiewicz, Małgorzata Goliszewska, Karolina Łatowska, Anita Majewska, Andrzej Mara, Małgorzata Michałowska, Patrycja Migiel, Teresa Otulak, Tatiana Pancewicz, Katarzyna Sokół, Barbara Szczepaniak, Konrad Wujciów,
                                     
      
godz. 20.00 - 22.00
       PREZENTACJA
 prof.  Rafał Jakubowicz Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej Prezentacja filmów: Dawid Marszewski, Michalina Mistrzak & Anna Raczynski, Justyna Orłowska, Paulina Piórkowska, Julia Popławska

6 września / niedziela /

godz. 10.00 – 14.00
         Michał Pytlik (Uniwersytet Opolski )
          Tworzenie nadbudowy w świetle teorii dysonansu poznawczego
       prof. Ilona Koutny (UAM – Poznań) 
         Polityka językowa w Europie i kwestia wspólnego języka
         dr Janusz Jartyś  (Uniwersytet Szczeciński)
        Polska lewica wobec LGBT 
        /na tle wkładu socjalistów i socjaldemokratów w zmianę oblicza
        obyczajowego Europy/
        Grzegorz Wyczyński  (Uniwersytet Wrocławski)
         Kultura popularna, kultura masowa i radykalne strategie emancypacyjne we współczesnym
         świecie

PRZERWA OBIADOWA

godz. 16.00 – 19.00
              Barbara Więckowska (Uniwersytet Szczeciński)
                       Między imperializmem narodowym, a liberalizmem ekonomicznym.
              <<Akumulacja kapitału>> Róży Luksemburg i jej konteksty\
                Damian Winczewski, (Uniwersytet Szczeciński)
                                Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej marksistowskiej ekonomii politycznej
          dr Mariusz Baranowski (UAM – Poznań)
                 Kryzys kapitalizmu a reżimy socjalne. Próba eksplikacji
          dr Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski)  
                Kolej na ROWERlucję. Kult samochodu w kapitalizmie

20.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZANIE KONFERENCJI

7 września / poniedziałek /

WYJAZD uczestnikówUWAGA!
Oczywiście możliwe są jeszcze drobne zmiany w przedstawionym programie. Proszę też zgłaszać wszelkie błędy, zmiany afiliacyjne, w tytułach itp.

Przypominamy, że referenci, którzy chcą opublikować swoje wystąpienia proszeni są o złożenie swoich artykułów w trakcie trwania konferencji / artykuł, summary, keywords, notka o Autorze, płyta lub możliwość zgrania / .                                  Róża Luksemburg  (urodzona 5 marca 1871 w Zamościu, zamordowana  15 stycznia 1919 w Berlinie) jest wybitną postacią zarówno światowej humanistyki, nauk społecznych, jak i światowego ruchu rewolucyjnego. Jako kobieta zajmująca się w sposób wybitny nauką i polityką jest do dziś postacią ciągle nam współczesną i bliską.  Jako marksistka, jako rewolucjonistka, jako wzór emancypującej się kobiety, ale także jako nowoczesna Polka, Żydówka, europejka i internacjonalistka.
      Jej prace badawcze, gorąco dyskutowane w czasach ich pierwszej publikacji, nabrały po stu latach nowego blasku i zdumiewającej aktualności. 
     Róża Luksemburg okazuje się niezwykle inspirującą i nowoczesną w czasach Europy zjednoczonej w ramach Unii Europejskiej, w warunkach intensywnych procesów globalizacji, w ogniu walk z hegemonią neoliberalizmu i kreowanym przez prawice kryzysem ekonomicznym, w sytuacji realnej dezorganizacji europejskiej lewicy i  intensywnych poszukiwań nowych form jej organizacji i dynamizacji.

     Celem konferencji jest dyskusja i analiza zarówno dorobku teoretycznego Róży Luksemburg, jak i współczesnych problemów teoretycznych, społecznych, politycznych związanych z tak bliską jej rewolucyjną perspektywą przebudowy Europy i świata. Zapraszamy do nadsyłania na naszą konferencją zgłoszeń referatów i wystąpień  związanych z następującą problematyką:

1. Róża Luksemburg - jej dorobek i jego aktualność.
2. Kryzys współczesnego kapitalizmu. Krytyka neoliberalizmu, neokolonializmu, militaryzmu
3. Neoliberalizm i jego hegemonia. Perspektywy hegemonii socjalistycznej 
4. Współczesne formy własności,  wyzysku i eksploatacji
6. Róża Luksemburg a nowoczesna teoria klas i walki klasowej 
5. Spory o  teorię kapitalizmu 
6. Totalitarna demokracja liberalna a człowiek jednowymiarowy
7. Wojna i militaryzm jako element kapitalistycznej reprodukcji
8. Róża Luksemburg i rewolucyjny feminizm
9. Rewolucja kulturalna jako obrona przed barbarzyństwem. Nowy paradygmat kulturowy
10. Spory o kształt społeczeństwa post-kapitalistycznego.Socjalizm i komunizm
11. W poszukiwaniu współczesnego podmiotu rewolucyjnego. Partia czy sieć
12. Polityka i ideologia w kulturze i sztuce. Sztuka rewolucyjna

       Zgłoszenia proszę nadsyłać do 30 czerwca 2015. Abstrakty wystąpień do 3o czerwca 2015. 
                   Na adres prof. Jerzego Kochana: jerzy_kochan[at]@poczta.onet.pl
                   lub adres REDAKCJI  nowakrytyka[at]@whus.pl

Warunkiem rejestracji jest wpłata 150 PLN opłaty konferencyjnej  na KONTO
Fundacja "Z naszej strony" 
 Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO

UWAGA ZMIANA!  Koszt zakwaterowania pokrywają organizatorzy.

Podbijamy wszelkie delegacje.
 Referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat..